Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Antonio Pereira Vitorino de Barros

Antonio Pereira Vitorino de Barros

May 20, 1809 - January 7, 1895 (Aged 85)