Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Antonio Pereira Vitorino de Barros

Antonio Pereira Vitorino de Barros

January 12, 1820 - 1890